Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM

"http://woolet.co/"

Przepisy ogólne.

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie stanowi ona źródła zobowiązań dla Klientów lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane te dotyczą, a także informacje dotyczące stosowania w Sklepie Internetowym cookies i narzędzi analitycznych.

2) podstawa przetwarzania danych osobowych

2.1 Administratorem danych osobowych jest J23 Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina przy Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin, pod numerem KRS 0000869124, NIP 0000869124, REGON 387502670, e-mail: support@jay23.com.

2.2 Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, w tym

w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46/WE (zwaną dalej "dyrektywą RoD") do tego celu:

Zawarcie i wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) TCO w okresie obowiązywania umowy i do czasu upływu terminów dochodzenia roszczeń;

Rozpatrywanie reklamacji i roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) TALCO przez 1 rok po wygaśnięciu gwarancji lub zaspokojeniu roszczeń;

Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) TDC, w przypadku gdy prawnie uzasadnionym celem jest ściągnięcie należności, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w tym postępowania egzekucyjnego;

Archiwizacja dokumentów ugodowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) KPK do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

Prowadzenie działań marketingowych dotyczących własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RPK, jeżeli prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, jest ona również przeznaczona do celów marketingu własnych produktów i usług z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) TDC i przepisami innych ustaw wymagających zgody użytkownika na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie użytkownik zastąpi wcześniej.

Dla celów statystycznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODZAJU, gdy prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach naszej działalności, co pozwala nam na usprawnienie naszej działalności do czasu uzyskania dodatkowej, innej podstawy prawnej do przetwarzania - w przypadku utraty podstawy, dane są anonimizowane.

Obsługa zgłoszeń przesłanych za pomocą formularza kontaktowego, innych zgłoszeń, w tym zapewnienie rozliczalności działań Becka, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia

oraz zapytania złożone za pomocą formularza kontaktowego lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym przechowywanie poufnych wniosków i odpowiedzi udzielonych w celu zachowania odpowiedzialności, przez okres 3 lat

Korzystanie z serwisu Newsletter i usług Czatu na podstawie zgody (artykuł 6.1.a PCO).

2.3 Udostępnienie danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie jest warunkiem zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do ich podania, a w związku z nieprzekazaniem danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy i świadczenie usług. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usługi Newsletter i Czatu jest dobrowolne.

2.4 Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Klientów w celu korzystania z usług Administratora. Przekazując Administratorowi dane osób trzecich, Klient każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.

3. Gromadzenie danych osobowych

3.1 Dane osobowe przekazywane przez Klientów za pomocą formularzy elektronicznych będą przetwarzane w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych,

w szczególności FAMILY.

3.2 W celu dokonania rejestracji (założenia konta) lub złożenia zamówienia bez konieczności logowania, Klient zobowiązany jest podać dane oraz wypełnić formularz dostępny w Sklepie Internetowym.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

4.1 Dane przekazywane przez Klienta będą wykorzystywane do przyjmowania zamówień i świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, realizacji umów zawartych zgodnie z

Nowe produkty, aktualizacje blogów, oferty i wiele innych.
Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało otrzymane!
Oops! Coś poszło nie tak przy składaniu formularza.